TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 - 2018 LỚP 12A5
STT SBD LỚP HỌ TÊN N.SINH TOÁN VĂN ANH KHTN KHXH HÓA SINH TB KHTN SỬ ĐỊA GDCD TB KHXH       ĐIỂM      TBTN XẾP HẠNG TN GHI CHÚ 1 ĐK KHỐI ĐẠI HỌC ĐIỂM    ĐẠI HỌC GHI CHÚ 2
1 120006 12A5 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2000 4.60 6.00 4.80 KHTN   5.25 6.25 2.50 4.67         5.02 9        
2 120021 12A5 Nguyễn Văn Công 10/02/2000 4.80 5.00 4.80 KHTN   6.25 4.50 4.25 5.00         4.90 12        
3 120024 12A5 Hoàng Văn Cường 06/01/2000 Vắng Vắng Vắng KHTN   Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
4 120032 12A5 Nguyễn Văn Dũng 20/05/2000 3.00 4.75 4.80 KHTN   2.75 2.25 3.75 2.92         3.87 29        
5 120048 12A5 Lê Văn Đức 05/02/2000 5.00 3.00 4.20 KHTN   4.00 5.00 2.50 3.83         4.01 26        
6 120056 12A5 Lê Văn Giảng 11/01/2000 3.60 4.00 8.00 KHTN   3.25 5.50 2.50 3.75         4.84 13        
7 120077 12A5 Lê Văn Hiếu 19/05/2000 4.80 5.50 3.20 KHTN   5.00 4.50 2.75 4.08         4.40 21        
8 120079 12A5 Phạm Văn Hiếu 11/09/1999 Vắng Vắng Vắng KHTN   Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
9 120088 12A5 Nguyễn Hữu Hoán 17/10/2000 4.00 4.00 4.00   KHXH         5.00 5.75 7.00 5.92 4.48 19        
10 120122 12A5 Nguyễn Văn Hữu 07/07/2000 3.40 4.50 3.80 KHTN   2.50 4.50 3.00 3.33         3.76 34        
11 120139 12A5 Nguyễn Thị Linh 22/06/2000 2.80 4.50 3.80 KHTN   4.50 5.00 3.25 4.25         3.84 30        
12 120154 12A5 Nguyễn Thiện Luật 27/01/2000 5.40 4.25 3.80 KHTN   4.00 3.75 4.25 4.00         4.36 22        
13 120164 12A5 Lê Thị Thùy Ngân 22/06/2000 4.40 4.75 3.40   KHXH         4.25 5.75 5.50 5.17 4.43 20        
14 120168 12A5 Trần Thị Bích Ngọc 20/11/1999 5.60 6.25 5.60 KHTN   4.50 4.50 3.25 4.08         5.38 4        
15 120172 12A5 Vơ Phương Nguyên 16/09/2000 3.20 4.25 4.00 KHTN   4.00 4.75 4.25 4.33         3.95 28        
16 120185 12A5 Lê Thị Tuyết Nhung 07/06/2000 4.60 5.25 4.20 KHTN   3.75 3.25 2.50 3.17         4.31 23        
17 120194 12A5 Đoàn Thị Như Phương 18/03/2000 2.60 5.00 5.00 KHTN   3.00 1.75 3.25 2.67         3.82 32        
18 120196 12A5 Lê Thị Mai Phương 26/08/2000 5.00 6.00 4.80 KHTN   4.25 4.25 3.00 3.83         4.91 11        
19 120197 12A5 Lê Thị Phương 27/03/2000 6.00 5.50 6.40 KHTN   4.50 5.25 4.00 4.58         5.62 1        
20 120201 12A5 Ngô Kiếm Phượng 15/09/2000 3.80 6.00 4.20   KHXH         2.50 4.75 5.00 4.08 4.52 17        
21 120208 12A5 Nguyễn Văn Quyền 07/07/2000 3.40 4.00 3.20 KHTN   2.75 5.25 2.75 3.58         3.55 36        
22 120210 12A5 Đoàn Thị Quỳnh 16/06/2000 4.80 6.50 5.60 KHTN   5.50 3.75 4.75 4.67         5.39 3        
23 120219 12A5 Nguyễn Văn Sử 11/05/2000 3.60 3.50 4.20 KHTN   3.50 5.00 3.00 3.83         3.78 33        
24 120232 12A5 Nguyễn Văn Thành 21/06/2000 4.00 5.00 5.40 KHTN   5.25 5.00 3.00 4.42         4.71 16        
25 120233 12A5 Nguyễn Văn Thành 28/06/2000 5.00 4.75 5.00 KHTN   7.75 7.00 5.00 6.58         5.33 5        
26 120235 12A5 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/03/2000 5.60 7.25 3.80 KHTN   5.25 3.75 3.25 4.08         5.18 7        
27 120239 12A5 Đặng Ngọc Thắng 24/06/2000 5.80 5.75 5.00 KHTN   5.50 4.00 4.75 4.75         5.33 5        
28 120240 12A5 Hoàng Xuân Thắng 06/11/2000 7.20 5.00 4.00   KHXH                 4.05 25        
29 120242 12A5 Mai Đ́nh Thắng 16/07/2000 7.60 5.50 4.60 KHTN   4.75 5.00 3.25 4.33         5.51 2        
30 120247 12A5 Nguyễn Xuân Thế 29/10/2000 1.80 6.75 4.20 KHTN   2.00 3.75 4.00 3.25       0.00 4.00 27        
31 120257 12A5 Trần Thị Thúy 20/10/2000 3.40 4.50 3.40 KHTN   4.25 4.00 2.25 3.50         3.70 35        
32 120261 12A5 Dương Thị Thủy Tiên 25/10/2000 4.80 4.50 4.60 KHTN   5.25 4.50 2.50 4.08         4.50 18        
33 120265 12A5 Trần Thị T́nh 02/05/2000 3.80 6.00 5.40   KHXH         5.50 5.00 5.00 5.17 5.09 8        
34 120266 12A5 Phạm Hữu Toàn 11/01/2000 4.40 5.00 3.20 KHTN   4.25 5.25 3.00 4.17         4.19 24        
35 120275 12A5 Lê Ngọc Trung 05/10/2000 3.60 3.00 4.80 KHTN   3.75 3.75 4.25 3.92         3.83 31        
36 120276 12A5 Nguyễn Văn Trường 11/03/2000 5.40 4.50 5.00 KHTN   4.25 4.75 4.00 4.33         4.81 14        
37 120283 12A5 Trần Ngọc Tuấn 27/06/2000 3.80 5.50 3.60   KHXH         6.50 7.25 6.75 6.83 4.93 10        
38 120287 12A5 Nguyễn Công Tuyền 23/10/2000 5.40 5.00 5.00 KHTN   2.25 5.50 2.75 3.50         4.73 15        
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP - 12A5
MÔN DỰ THI VẮNG ĐIỂM>=5     ĐIỂM <5 G.CHÚ
SL %     SL %  
TOÁN 36 2 12 33.3     24 66.7  
VĂN 36 2 20 55.6     16 44.4  
ANH 36 2 11 30.6     25 69.4  
30 2 9 30     21 70  
HÓA 30 2 12 40     18 60  
SINH 30 2 1 3.3     29 96.7  
SỬ 5 2 3 60     2 40  
ĐỊA 5 2 4 80     1 20  
GDCD 5 2 5 100     0 0