TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 - 2018 LỚP 12A3
STT SBD LỚP HỌ TÊN N.SINH TOÁN VĂN ANH KHTN KHXH HÓA SINH TB KHTN SỬ ĐỊA GDCD TB KHXH       ĐIỂM      TBTN XẾP HẠNG TN GHI CHÚ 1 ĐK KHỐI ĐẠI HỌC ĐIỂM    ĐẠI HỌC GHI CHÚ 2
1 120015 12A3 Hoàng Quảng Thuận Cao 15/10/2000 6.20 5.00 2.60   KHXH         8.25 8.75 5.25 7.42 5.31 23   D 13.80  
2 120018 12A3 Dương Khánh Chi 15/01/2000 2.60 5.50 4.60   KHXH         5.25 4.75 5.00 5.00 4.43 35   C 15.50  
3 120037 12A3 Phan Thị Thùy Dương 14/03/2000 5.20 4.75 4.00   KHXH         5.50 7.00 5.50 6.00 4.99 28   C 17.25  
4 120057 12A3 Bùi Thị 07/05/2000 4.40 7.50 5.60   KHXH         6.00 9.50 7.25 7.58 6.27 5   C 23.00  
5 120058 12A3 Đỗ Thị Thu 03/12/2000 3.60 5.50 9.00   KHXH         4.50 8.00 6.25 6.25 6.09 9   C 18.00  
6 120070 12A3 Phan Thị Thu Hằng 06/02/2000 4.60 6.50 6.00   KHXH         6.00 7.50 8.25 7.25 6.09 9   C 20.00  
7 120082 12A3 Đặng Thị Quỳnh Hoa 23/10/2000 3.40 5.25 4.00   KHXH         5.50 2.75 6.00 4.75 4.35 36   C 13.50  
8 120097 12A3 Bùi Thị Phi Hồng 16/09/2000 5.00 6.25 4.40   KHXH         4.75 7.25 7.25 6.42 5.52 19   C 18.25  
9 120098 12A3 Trần Thị Lệ Hồng 20/02/2000 6.40 6.25 7.80   KHXH         5.25 8.25 7.25 6.92 6.84 2   D 20.45  
10 120103 12A3 Phạm Văn Hùng 07/02/2000 5.00 6.00 4.60   KHXH         5.50 7.75 7.25 6.83 5.61 17   C 19.25  
11 120107 12A3 Lê Thị Minh Huyền 31/01/2000 5.60 7.50 6.60   KHXH         8.25 8.00 7.50 7.92 6.91 1   D 19.70  
12 120110 12A3 Nguyễn Thị Huyền 20/08/2000 5.40 6.50 3.80   KHXH         6.75 7.50 7.25 7.17 5.72 14   C 20.75  
13 120114 12A3 Hoàng Thành Hưng 13/02/2000 2.80 6.00 4.00   KHXH         4.75 7.00 5.25 5.67 4.62 34   C 17.75  
14 120119 12A3 Hoàng Thị Hường 12/07/2000 5.60 7.00 3.80   KHXH         6.50 7.75 8.00 7.42 5.96 11   C 21.25  
15 120120 12A3 Phạm Thị Thúy Hường 01/03/2000 Vắng Vắng Vắng   KHXH Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
16 120135 12A3 Bùi Thị Thùy Linh 06/06/2000 4.20 5.75 4.80   KHXH         5.25 8.25 7.50 7.00 5.44 22   C 19.25  
17 120137 12A3 Hoàng Thị Thùy Linh 10/08/2000 4.20 5.50 4.20   KHXH         4.50 6.50 6.25 5.75 4.91 30   C 16.50  
18 120140 12A3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12/10/2000 5.00 5.75 6.00   KHXH         8.00 6.00 7.00 7.00 5.94 12   C 19.75  
19 120148 12A3 Mai Thị Loan 05/07/2000 3.80 7.75 5.60   KHXH         6.00 6.25 6.25 6.17 5.83 13   C 20.00  
20 120150 12A3 Vơ Thị Loan 04/07/2000 2.80 5.75 4.60   KHXH         5.75 7.50 6.25 6.50 4.91 30   C 19.00  
21 120155 12A3 Ngô Thị Lương 23/10/2000 5.80 7.50 4.60   KHXH         6.50 6.25 7.25 6.67 6.14 8   C 20.25  
22 120167 12A3 Phạm Thị Hồng Ngọc 9/12/2000 3.40 4.75 4.60   KHXH         7.50 8.75 6.75 7.67 5.11 27   C 21.00  
23 120176 12A3 Lê Vân Nhi 02/01/2000 4.60 5.00 5.60   KHXH         4.75 5.75 6.25 5.58 5.20 25   C 15.50  
24 120180 12A3 Nguyễn Thị Nhớ 10/11/2000 5.00 7.00 5.00   KHXH         8.25 8.25 7.00 7.83 6.21 6   C 23.50 TKĐH - C
25 120190 12A3 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/10/2000 5.80 6.00 4.80   KHXH         5.75 6.75 6.25 6.25 5.71 15   C 18.50  
26 120212 12A3 Đặng Thị Rạng 18/03/2000 4.40 6.50 3.60   KHXH         3.75 5.50 6.00 5.08 4.90 32   C 15.75  
27 120220 12A3 Nguyễn Xuân Tài 15/03/2000 5.20 6.00 2.60   KHXH         9.00 8.25 7.00 8.08 5.47 21   C 23.25  
28 120221 12A3 Trần Thanh Tài 10/02/2000 5.00 5.50 4.00   KHXH         6.75 7.75 5.50 6.67 5.29 24   C 20.00  
29 120224 12A3 Thái Thị Thanh Tâm 26/03/2000 5.00 7.00 5.00   KHXH         8.50 7.75 6.50 7.58 6.15 7   C 23.25  
30 120234 12A3 Nguyễn Thị Bích Thảo 23/06/2000 4.20 6.50 3.00   KHXH         7.50 7.50 6.25 7.08 5.20 25   C 21.50  
31 120237 12A3 Trần Thị Thảo 11/10/2000 5.80 7.50 6.20   KHXH         7.25 8.75 7.25 7.75 6.81 3   C,D 23.50 TKĐH - C
32 120238 12A3 Phạm Thị Thắm 09/06/2000 5.60 8.00 5.00   KHXH         7.00 8.25 6.50 7.25 6.46 4   C,D 23.25  
33 120248 12A3 Phạm Xuân Thế 13/10/2000 5.60 4.75 4.80   KHXH         7.25 7.75 5.50 6.83 5.50 20   C 19.75  
34 120250 12A3 Trần Đức Thông 12/11/2000 3.80 5.00 4.40   KHXH         5.00 9.00 6.25 6.75 4.99 28   C 19.00  
35 120262 12A3 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/04/2000 4.00 4.00 3.80   KHXH         7.00 6.75 7.00 6.92 4.68 33   C 17.75  
36 120268 12A3 Lê Thị Huyền Trang 06/10/2000 5.20 6.00 5.20   KHXH         4.25 8.00 6.50 6.25 5.66 16   C 18.25  
37 120282 12A3 Trần Anh Tuấn 22/01/2000 5.00 5.25 4.60   KHXH         7.50 7.25 7.75 7.50 5.59 18   D 14.85  
38 120288 12A3 Dương Thị Ánh Tuyết 17/12/2000 Vắng Vắng Vắng   KHXH Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP - 12A3
MÔN DỰ THI VẮNG ĐIỂM>=5     ĐIỂM <5 G.CHÚ
SL %     SL %  
TOÁN 36 2 20 55.6     16 44.4  
VĂN 36 2 32 88.9     4 11.1  
ANH 36 2 13 36.1     23 63.9  
0 2 0       0    
HÓA 0 2 0       0    
SINH 0 2 0       0    
SỬ 36 2 29 80.6     7 19.4  
ĐỊA 36 2 34 94.4     2 5.6  
GDCD 36 2 36 100     0 0