TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 - 2018 LỚP 12A2
STT SBD LỚP HỌ TÊN N.SINH TOÁN VĂN ANH KHTN KHXH HÓA SINH TB KHTN SỬ ĐỊA GDCD TB KHXH       ĐIỂM      TBTN XẾP HẠNG TN GHI CHÚ 1 ĐK KHỐI ĐẠI HỌC ĐIỂM    ĐẠI HỌC GHI CHÚ 2
1 120001 12A2 Nguyễn Thị Thúy An 08/12/2000 7.20 6.00 4.40 KHTN   6.00 6.00 4.00 5.33         5.73 10   A, B 19.20  
2 120002 12A2 Đỗ Phạm Tuyết Anh 07/11/2000 7.40 6.50 4.00 KHTN   4.25 4.50 5.00 4.58         5.62 13   A, B 16.15  
3 120005 12A2 Đỗ Ngọc Ánh 18/10/2000 6.00 5.00 4.40 KHTN   3.00 4.50 4.25 3.92         4.83 28   A, B, D 13.50  
4 120010 12A2 Nguyễn Hữu Chí Bằng 27/09/2000 3.40 4.50 4.20 KHTN   5.50 4.75 3.75 4.67         4.19 39   A 13.65  
5 120012 12A2 Mai Văn Biên 14/09/2000 5.20 4.50 3.80 KHTN   4.50 4.50 3.00 4.00         4.38 37   A 14.20  
6 120036 12A2 Nguyễn Hữu Dương 26/07/2000 7.20 5.00 3.40 KHTN   5.00 6.00 5.75 5.58         5.30 18   A, B 18.20  
7 120041 12A2 Nguyễn Văn Đạt 30/05/2000 6.00 5.00 4.20 KHTN   4.75 4.00 4.00 4.25         4.86 27   A 14.75  
8 120045 12A2 Hoàng Minh Đoàn 13/11/2000 8.20 3.75 3.60 KHTN   6.75 6.75 5.00 6.17         5.43 15   A 21.70  
9 120055 12A2 Trương Thị Hương Giang 26/09/2000 4.60 7.00 6.60 KHTN   6.50 5.75 4.75 5.67         5.97 7   A,B 16.85  
10 120059 12A2 Lê Mỹ 10/10/2000 3.60 4.50 8.20 KHTN   6.50 6.00 2.50 5.00         5.33 17   A, B 16.10  
11 120066 12A2 Trần Thị Mỹ Hảo 19/03/2000 4.00 7.00 9.20 KHTN   4.50 6.00 4.25 4.92         6.28 3   A, B 14.50  
12 120075 12A2 Nguyễn Minh Hiển 20/10/2000 5.00 6.00 6.60 KHTN   5.00 5.75 5.75 5.50         5.78 9   A, B 15.75  
13 120080 12A2 Trương Tấn Hiếu 28/10/1999 5.40 5.25 4.00 KHTN   3.25 4.00 5.75 4.33         4.75 31   A 12.65  
14 120089 12A2 Đinh Văn Hoàng 02/01/2000 5.80 5.00 4.40 KHTN   4.25 5.75 3.50 4.50         4.93 25   A 15.80  
15 120093 12A2 Thân Trọng Việt Hoàng 21/07/2000 5.00 4.50 5.00 KHTN   4.75 4.75 4.75 4.75         4.81 29   A 14.50  
16 120096 12A2 Trương Bá Hoàng 20/01/2000 6.40 5.00 3.60 KHTN   3.50 4.25 4.00 3.92         4.73 32   A 14.15  
17 120099 12A2 Nguyễn Văn Huấn 16/09/2000 4.80 6.00 4.40 KHTN   5.25 6.50 3.50 5.08         5.07 22   A 16.55  
18 120101 12A2 Nguyễn Xuân Hùng 27/10/2000 5.40 4.00 4.60 KHTN   4.50 4.75 5.00 4.75         4.69 34   A 14.65  
19 120118 12A2 Đỗ Thị Hường 26/02/2000 6.80 8.00 4.20 KHTN   7.00 5.75 4.25 5.67         6.17 6   A, B 19.55  
20 120127 12A2 Mai Thị Minh Kỷ 30/01/2000 4.00 3.50 6.40 KHTN   5.50 6.00 5.75 5.75         4.91 26   A,B 15.50  
21 120143 12A2 Trần Thị Phương Linh 21/02/2000 6.20 4.75 5.80 KHTN   5.00 6.25 3.75 5.00         5.44 14   A,B 17.45  
22 120144 12A2 Trương Thị Quyền Linh 13/08/2000 5.60 6.75 8.80 KHTN   5.00 6.50 3.50 5.00         6.54 1   A, D 17.10  
23 120178 12A2 Nguyễn Vơ Ư Nhi 25/11/2000 3.80 5.50 4.60 KHTN   4.00 4.50 2.75 3.75         4.41 36   A,D 12.30  
24 120191 12A2 Ngô Dương Phi 01/06/2000 5.00 6.00 4.00 KHTN   5.25 3.75 3.25 4.08         4.77 30   A 14.00  
25 120193 12A2 Đinh Văn Phú 30/04/1999 5.80 5.75 4.60 KHTN   5.00 4.50 4.50 4.67         5.21 19   A 15.30  
26 120198 12A2 Lê Thuận Phương 12/09/2000 5.60 4.75 3.20 KHTN   4.50 6.25 4.00 4.92         4.62 35   A 16.35  
27 120207 12A2 Trương Tấn Quốc 21/08/2000 6.40 5.00 4.20 KHTN   3.50 6.25 4.25 4.67         5.07 22   A 16.15  
28 120211 12A2 Mai Thị Quỳnh 26/10/2000 5.80 4.00 5.40 KHTN   5.00 6.00 4.00 5.00         5.05 24   A 16.80  
29 120222 12A2 Hoàng Quảng Tâm 18/01/2000 4.00 6.00 4.80 KHTN   3.00 5.00 4.00 4.00         4.70 33   A 12.00  
30 120226 12A2 Hoàng Văn Tây 19/02/2000 5.40 5.50 4.80 KHTN   5.50 5.75 4.00 5.08         5.20 20   A,B 16.65  
31 120227 12A2 Phan Đức Thản 26/06/2000 7.00 6.00 4.20 KHTN   6.25 6.25 4.25 5.58         5.70 11   A 19.50  
32 120241 12A2 Lê Đức Thắng 07/12/2000 8.60 5.50 5.00 KHTN   6.75 6.75 4.50 6.00         6.28 3   A, B 22.10 TKĐH - B
33 120243 12A2 Nguyễn Văn Thắng 26/01/2000 8.40 7.25 3.00 KHTN   7.00 7.00 4.75 6.25         6.23 5   A 22.40  
34 120246 12A2 Đinh Thế Thể 19/08/2000 7.00 7.00 5.00 KHTN   7.50 7.00 4.50 6.33         6.33 2   A,B 21.50  
35 120258 12A2 Bùi Thị Hoài Thương 12/04/2000 5.60 5.00 6.20 KHTN   5.50 6.00 5.75 5.75         5.64 12   A, B 17.10  
36 120263 12A2 Hoàng Tấn Tiến 26/07/2000 6.60 5.00 3.60 KHTN   6.25 5.25 4.50 5.33         5.13 21   A 18.10  
37 120290 12A2 Đinh Thị Thảo Uyên 03/05/2000 5.80 6.50 5.80 KHTN   6.00 6.00 3.75 5.25         5.84 8   A 17.80  
38 120294 12A2 Nguyễn Văn Vương 13/02/2000 4.40 5.00 2.80 KHTN   5.25 5.50 3.75 4.83         4.26 38   A 15.15  
39 120296 12A2 Châu Thị Yến 29/12/2000 6.80 4.75 4.60 KHTN   5.50 6.00 5.25 5.58         5.43 15   A,B 18.30  
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP - 12A2
MÔN DỰ THI VẮNG ĐIỂM>=5     ĐIỂM <5 G.CHÚ
SL %     SL %  
TOÁN 39 0 30 76.9     9 23.1  
VĂN 39 0 28 71.8     11 28.2  
ANH 39 0 13 33.3     26 66.7  
39 0 25 64.1     14 35.9  
HÓA 39 0 27 69.2     12 30.8  
SINH 39 0 9 23.1     30 76.9  
SỬ 0 0 0       0    
ĐỊA 0 0 0       0    
GDCD 0 0 0       0