TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 - 2018
STT SBD LỚP HỌ TÊN N.SINH TOÁN VĂN ANH KHTN KHXH HÓA SINH TB KHTN SỬ ĐỊA GDCD TB KHXH       ĐIỂM      TBTN XẾP HẠNG TN GHI CHÚ 1 ĐK KHỐI ĐẠI HỌC ĐIỂM    ĐẠI HỌC GHI CHÚ 2
1 120001 12A2 Nguyễn Thị Thúy An 08/12/2000 7.20 6.00 4.40 KHTN   6.00 6.00 4.00 5.33         5.73 44   A, B 19.20  
2 120002 12A2 Đỗ Phạm Tuyết Anh 07/11/2000 7.40 6.50 4.00 KHTN   4.25 4.50 5.00 4.58         5.62 58   A, B 16.15  
3 120003 12A7 Hoàng Tuấn Anh 25/04/2000 3.80 2.50 3.00 KHTN   5.50 5.00 4.25 4.92         3.56 280        
4 120004 12A1 Trần Văn Anh 03/03/2000 7.40 5.50 4.40 KHTN   6.50 6.25 5.25 6.00         5.83 40   A 20.15  
5 120005 12A2 Đỗ Ngọc Ánh 18/10/2000 6.00 5.00 4.40 KHTN   3.00 4.50 4.25 3.92         4.83 147   A, B, D 13.50  
6 120006 12A5 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2000 4.60 6.00 4.80 KHTN   5.25 6.25 2.50 4.67         5.02 119        
7 120007 12A7 Trần Ngọc Ánh 07/02/2000 5.00 3.50 4.00 KHTN   4.50 3.75 4.00 4.08         4.15 241   A 13.25  
8 120008 12A7 Mai Trọng Bảo 10/11/2000 4.00 3.50 3.00 KHTN   6.25 3.25 5.00 4.83         3.83 261        
9 120009 12A4 Phạm Thái Bảo 06/01/2000 4.60 5.00 3.60   KHXH         4.25 4.50 4.75 4.50 4.43 206        
10 120010 12A2 Nguyễn Hữu Chí Bằng 27/09/2000 3.40 4.50 4.20 KHTN   5.50 4.75 3.75 4.67         4.19 238   A 13.65  
11 120011 12A8 Lê Quốc Bi 23/01/2000 6.40 3.50 3.20   KHXH         4.00 3.75 5.25 4.33 4.36 216        
12 120012 12A2 Mai Văn Biên 14/09/2000 5.20 4.50 3.80 KHTN   4.50 4.50 3.00 4.00         4.38 215   A 14.20  
13 120013 12A7 Nguyễn Văn B́nh 02/01/2000 2.80 3.50 3.00   KHXH         4.50 5.25 5.75 5.17 3.62 278        
14 120014 12A6 Nguyễn Văn B́nh 27/05/2000 4.80 3.00 3.40   KHXH         5.00 4.75 6.25 5.33 4.13 242   C 12.75  
15 120015 12A3 Hoàng Quảng Thuận Cao 15/10/2000 6.20 5.00 2.60   KHXH         8.25 8.75 5.25 7.42 5.31 87   D 13.80  
16 120016 12A4 Lê Minh Châu 25/09/2000 Vắng Vắng Vắng     Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
17 120017 12A1 Lê Thị Minh Châu 28/04/2000 5.20 5.50 5.80 KHTN   6.50 6.50 5.25 6.08         5.65 52   B 16.95  
18 120018 12A3 Dương Khánh Chi 15/01/2000 2.60 5.50 4.60   KHXH         5.25 4.75 5.00 5.00 4.43 206   C 15.50  
19 120019 12A7 Lê Anh Chí 18/10/2000 4.00 3.00 3.20 KHTN   4.75 3.75 3.75 4.08         3.57 279        
20 120020 12A6 Nguyễn Văn Chiến 28/06/2000 5.00 5.00 3.60 KHTN   2.25 4.75 3.75 3.58         4.30 223   A 12.00  
21 120021 12A5 Nguyễn Văn Công 10/02/2000 4.80 5.00 4.80 KHTN   6.25 4.50 4.25 5.00         4.90 139        
22 120022 12A1 Lê Thị Hồng Cúc 23/01/2000 3.60 4.50 4.60 KHTN   6.50 6.00 5.50 6.00         4.68 173        
23 120023 12A4 Nguyễn Hữu Cương 08/08/2000 5.00 4.50 3.20 KHTN   4.75 3.00 3.50 3.75         4.11 243   A 12.75  
24 120024 12A5 Hoàng Văn Cường 06/01/2000 Vắng Vắng Vắng KHTN   Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
25 120025 12A8 Nguyễn Bùi Cường 28/10/2000 5.60 3.00 3.80   KHXH         4.75 3.75 5.75 4.75 4.29 226        
26 120026 12A6 Nguyễn Văn Cường 02/02/2000 5.60 5.25 5.20 KHTN   5.50 6.50 5.75 5.92         5.49 68   A 17.60  
27 120027 12A1 Trần Văn Cường 15/02/2000 7.40 5.00 2.80 KHTN   6.25 5.25 6.50 6.00         5.30 89   A 18.90  
28 120028 12A4 Lê Thị Dần 26/03/2000 3.60 4.00 3.00 KHTN   4.00 5.25 4.00 4.42         3.76 268   A 12.85  
29 120029 12A4 Hoàng Đ́nh Diễn 16/09/2000 5.00 2.25 3.60 KHTN   3.75 5.00 3.50 4.08         3.73 271   A 13.75  
30 120030 12A6 Dương Văn Dũng 18/12/2000 6.00 6.50 4.50 KHTN   5.00 5.50 5.50 5.33         5.58 62   A,B 16.50  
31 120031 12A6 Nguyễn Văn Dũng 06/09/2000 4.60 3.25 2.00 KHTN   4.50 4.75 4.75 4.67         3.63 277   A 13.85  
32 120032 12A5 Nguyễn Văn Dũng 20/05/2000 3.00 4.75 4.80 KHTN   2.75 2.25 3.75 2.92         3.87 258        
33 120033 12A7 Trần Văn Duy 06/04/2000 5.60 3.00 5.40 KHTN   5.75 3.25 3.00 4.00         4.50 196   A 14.60  
34 120034 12A6 Hoàng Văn Dương 17/03/2000 3.40 4.00 3.40   KHXH         6.25 8.25 4.50 6.33 4.28 228        
35 120035 12A8 Mai Văn Dương 09/04/2000 4.60 4.75 4.00   KHXH         4.25 8.25 6.00 6.17 4.88 142        
36 120036 12A2 Nguyễn Hữu Dương 26/07/2000 7.20 5.00 3.40 KHTN   5.00 6.00 5.75 5.58         5.30 89   A, B 18.20  
37 120037 12A3 Phan Thị Thùy Dương 14/03/2000 5.20 4.75 4.00   KHXH         5.50 7.00 5.50 6.00 4.99 121   C 17.25  
38 120038 12A8 Vơ Thị Thùy Dương 01/08/2000 4.80 4.00 4.60   KHXH         5.00 5.75 5.50 5.42 4.71 167        
39 120039 12A4 Nguyễn Thị Đào 02/04/2000 4.20 4.25 4.20 KHTN   2.50 3.00 2.50 2.67         3.83 261        
40 120040 12A1 Nguyễn Hữu Đạt 16/05/2000 6.80 6.75 4.00 KHTN   5.00 4.00 4.00 4.33         5.47 71   A 15.80  
41 120041 12A2 Nguyễn Văn Đạt 30/05/2000 6.00 5.00 4.20 KHTN   4.75 4.00 4.00 4.25         4.86 144   A 14.75  
42 120042 12A1 Phạm Thành Đạt 26/07/2000 5.40 4.75 3.20 KHTN   6.75 4.25 3.25 4.75         4.53 191   A 16.40  
43 120043 12A8 Phan Thành Đạt 21/10/2000 6.60 4.00 4.20   KHXH         6.25 6.25 4.75 5.75 5.14 106        
44 120044 12A6 Trần Tuyệt Đỏ 11/08/2000 3.40 5.00 2.80   KHXH         5.00 6.50 5.50 5.67 4.22 235        
45 120045 12A2 Hoàng Minh Đoàn 13/11/2000 8.20 3.75 3.60 KHTN   6.75 6.75 5.00 6.17         5.43 76   A 21.70  
46 120046 12A8 Châu Văn Đồng 01/04/2000 4.60 4.50 4.80   KHXH         5.00 7.25 6.00 6.08 5.00 120   C 16.75  
47 120047 12A7 Dương Huỳnh Đức 07/05/2000 3.20 4.25 5.40 KHTN   5.50 5.50 2.75 4.58         4.36 216   A 14.20  
48 120048 12A5 Lê Văn Đức 05/02/2000 5.00 3.00 4.20 KHTN   4.00 5.00 2.50 3.83         4.01 249        
49 120049 12A7 Nguyễn Trung Đức 25/12/2000 4.80 5.00 5.00 KHTN   3.75 3.75 5.75 4.42         4.81 149   A,B 12.30  
50 120050 12A8 Phan Đ́nh Đức 27/11/2000 3.60 5.50 4.00   KHXH         3.25 5.75 5.00 4.67 4.44 205        
51 120051 12A6 Lê Vũ Trường Giang 17/11/2000 6.80 6.50 5.20 KHTN   5.25 5.50 4.25 5.00         5.88 38   A 17.55  
52 120052 12A4 Nguyễn Thị Giang 05/06/2000 3.00 5.00 4.60 KHTN   4.75 4.50 3.75 4.33         4.23 234        
53 120053 12A6 Nguyễn Thị Lệ Giang 07/11/2000 4.40 6.00 4.60 KHTN   4.00 3.00 3.00 3.33         4.58 186   A,B 11.40  
54 120054 12A1 Nguyễn Thị Thùy Giang 16/09/2000 5.80 7.00 8.80 KHTN   6.50 4.50 3.50 4.83         6.61 8   A1,D 16.80  
55 120055 12A2 Trương Thị Hương Giang 26/09/2000 4.60 7.00 6.60 KHTN   6.50 5.75 4.75 5.67         5.97 35   A,B 16.85  
56 120056 12A5 Lê Văn Giảng 11/01/2000 3.60 4.00 8.00 KHTN   3.25 5.50 2.50 3.75         4.84 146        
57 120057 12A3 Bùi Thị 07/05/2000 4.40 7.50 5.60   KHXH         6.00 9.50 7.25 7.58 6.27 18   C 23.00  
58 120058 12A3 Đỗ Thị Thu 03/12/2000 3.60 5.50 9.00   KHXH         4.50 8.00 6.25 6.25 6.09 28   C 18.00  
59 120059 12A2 Lê Mỹ 10/10/2000 3.60 4.50 8.20 KHTN   6.50 6.00 2.50 5.00         5.33 84   A, B 16.10  
60 120060 12A1 Trần Thị Mỹ 25/10/2000 8.60 6.50 10.00 KHTN   8.50 6.50 5.50 6.83         7.98 1 Thủ khoa TN D,A1 25.10 TKĐH - D
61 120061 12A7 Phan Thanh Hải 09/08/2000 3.20 2.50 7.60   KHXH         6.00 5.00 4.50 5.17 4.62 181   D,C 13.30  
62 120062 12A6 Phan Thanh Hải 19/02/2000 3.20 6.00 5.60   KHXH         2.75 5.50 6.50 4.92 4.93 128        
63 120063 12A6 Trần Văn Hải 08/09/2000 5.40 5.50 9.00 KHTN   6.50 5.75 5.50 5.92         6.46 11   A 17.65  
64 120064 12A4 Vơ Minh Hải 28/12/2000 6.20 5.00 7.00 KHTN   5.00 4.25 4.00 4.42         5.66 50   A 15.45  
65 120065 12A1 Nguyễn Thị Hạnh 29/09/2000 5.80 7.50 9.40 KHTN   5.50 6.50 6.25 6.08         7.20 3   A 17.80  
66 120066 12A2 Trần Thị Mỹ Hảo 19/03/2000 4.00 7.00 9.20 KHTN   4.50 6.00 4.25 4.92         6.28 15   A, B 14.50  
67 120067 12A8 Dương Thị Lệ Hằng 29/08/2000 6.20 3.00 7.40   KHXH         5.25 5.75 5.00 5.33 5.48 70        
68 120068 12A6 Lê Thị Hằng 04/05/2000 6.00 6.50 4.40 KHTN   4.75 4.75 2.75 4.08         5.25 96   A,B 15.50  
69 120069 12A1 Lê Thị Thúy Hằng 23/09/2000 5.80 8.00 5.60 KHTN   5.75 5.00 4.75 5.17         6.14 24   D 19.40  
70 120070 12A3 Phan Thị Thu Hằng 06/02/2000 4.60 6.50 6.00   KHXH         6.00 7.50 8.25 7.25 6.09 28   C 20.00  
71 120071 12A1 Hoàng Lê Hiền 30/09/2000 5.40 6.50 5.20 KHTN   5.75 5.75 5.00 5.50         5.65 52   A,M 16.90  
72 120072 12A1 Ngô Thị Hiền 16/09/2000 6.40 7.00 5.20 KHTN   6.25 6.75 4.75 5.92         6.13 26   A 19.40  
73 120073 12A4 Nguyễn Thị Hiền 14/03/2000 6.60 6.00 6.40 KHTN   5.00 6.25 5.75 5.67         6.17 21   A 17.85  
74 120074 12A7 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/09/2000 4.00 5.25 4.20   KHXH         5.50 4.75 7.00 5.75 4.80 154        
75 120075 12A2 Nguyễn Minh Hiển 20/10/2000 5.00 6.00 6.60 KHTN   5.00 5.75 5.75 5.50         5.78 43   A, B 15.75  
76 120076 12A4 Hoàng Trung Hiếu 02/01/2000 5.60 5.25 7.40 KHTN   4.50 6.25 3.00 4.58         5.71 46   A 16.35  
77 120077 12A5 Lê Văn Hiếu 19/05/2000 4.80 5.50 3.20 KHTN   5.00 4.50 2.75 4.08         4.40 213        
78 120078 12A1 Phạm Ngọc Hiếu 10/07/2000 6.60 5.00 3.60 KHTN   4.75 4.50 4.00 4.42         4.91 133   A 15.85  
79 120079 12A5 Phạm Văn Hiếu 11/09/1999 Vắng Vắng Vắng KHTN   Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
80 120080 12A2 Trương Tấn Hiếu 28/10/1999 5.40 5.25 4.00 KHTN   3.25 4.00 5.75 4.33         4.75 163   A 12.65  
81 120081 12A8 Vơ Trọng Hiếu 01/01/2000 7.40 3.25 7.60 KHTN   4.25 5.50 3.00 4.25         5.63 55   A 17.15  
82 120082 12A3 Đặng Thị Quỳnh Hoa 23/10/2000 3.40 5.25 4.00   KHXH         5.50 2.75 6.00 4.75 4.35 220   C 13.50  
83 120083 12A7 Nguyễn Thị Minh Ḥa 15/04/2000 6.00 5.25 4.80 KHTN   6.50 6.25 4.00 5.58         5.41 78   A,B 18.75  
84 120084 12A4 Phạm Hữu Ḥa 04/02/2000 4.00 5.25 3.80 KHTN   4.00 4.00 4.25 4.08         4.28 228   A 12.00  
85 120085 12A6 Đỗ Thị Thanh Hoài 10/09/2000 Vắng Vắng Vắng     Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
86 120086 12A6 Lê Công Hoàn 05/2/2000 4.20 5.00 8.00 KHTN   5.00 4.50 5.75 5.08         5.57 63   A 13.70  
87 120087 12A6 Trần Văn Hoàn 25/08/2000 4.80 5.00 2.80   KHXH         5.25 6.50 6.00 5.92 4.63 179        
88 120088 12A5 Nguyễn Hữu Hoán 17/10/2000 4.00 4.00 4.00   KHXH         5.00 5.75 7.00 5.92 4.48 199        
89 120089 12A2 Đinh Văn Hoàng 02/01/2000 5.80 5.00 4.40 KHTN   4.25 5.75 3.50 4.50         4.93 128   A 15.80  
90 120090 12A8 Lê Đào Huy Hoàng 01/11/2000 6.80 4.50 7.40   KHXH         4.00 4.00 3.50 3.83 5.63 55   C 12.50  
91 120091 12A1 Nguyễn Văn Hoàng 27/06/2000 8.40 6.25 5.20 KHTN   6.25 6.00 3.50 5.25         6.28 15   A 20.65  
92 120092 12A8 Phan Thanh Hoàng 03/07/2000 7.00 4.00 4.00   KHXH         5.50 5.25 4.00 4.92 4.98 123        
93 120093 12A2 Thân Trọng Việt Hoàng 21/07/2000 5.00 4.50 5.00 KHTN   4.75 4.75 4.75 4.75         4.81 149   A 14.50  
94 120094 12A7 Trần Việt Hoàng 20/03/2000 5.00 4.00 3.80   KHXH         4.75 4.25 6.25 5.08 4.47 201        
95 120095 12A4 Trần Việt Hoàng 24/01/2000 5.00 4.75 3.20 KHTN   4.25 6.00 5.00 5.08         4.51 194   A 15.25  
96 120096 12A2 Trương Bá Hoàng 20/01/2000 6.40 5.00 3.60 KHTN   3.50 4.25 4.00 3.92         4.73 164   A 14.15  
97 120097 12A3 Bùi Thị Phi Hồng 16/09/2000 5.00 6.25 4.40   KHXH         4.75 7.25 7.25 6.42 5.52 65   C 18.25  
98 120098 12A3 Trần Thị Lệ Hồng 20/02/2000 6.40 6.25 7.80   KHXH         5.25 8.25 7.25 6.92 6.84 6   D 20.45  
99 120099 12A2 Nguyễn Văn Huấn 16/09/2000 4.80 6.00 4.40 KHTN   5.25 6.50 3.50 5.08         5.07 114   A 16.55  
100 120100 12A4 Dương Văn Hùng 09/01/2000 5.40 3.50 3.40 KHTN   5.75 6.50 5.00 5.75         4.51 194   A 17.65  
101 120101 12A2 Nguyễn Xuân Hùng 27/10/2000 5.40 4.00 4.60 KHTN   4.50 4.75 5.00 4.75         4.69 171   A 14.65  
102 120102 12A1 Phạm Phi Hùng 23/06/2000 7.40 5.00 3.40 KHTN   5.00 4.00 4.75 4.58         5.10 111   A 16.40  
103 120103 12A3 Phạm Văn Hùng 07/02/2000 5.00 6.00 4.60   KHXH         5.50 7.75 7.25 6.83 5.61 60   C 19.25  
104 120104 12A8 Trần Hữu Hùng 07/05/2000 3.80 5.50 4.20   KHXH         5.75 6.00 5.50 5.75 4.81 149        
105 120105 12A1 Đỗ Thị Thanh Huyền 19/02/2000 7.60 7.50 7.40 KHTN   6.00 6.25 2.75 5.00         6.88 5   D 22.50  
106 120106 12A8 Lê Thị Huyền 15/01/2000 Vắng Vắng Vắng     Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
107 120107 12A3 Lê Thị Minh Huyền 31/01/2000 5.60 7.50 6.60   KHXH         8.25 8.00 7.50 7.92 6.91 4   D 19.70  
108 120108 12A1 Lê Thị Thu Huyền 22/07/2000 5.80 6.00 4.20 KHTN   6.50 5.25 5.00 5.58         5.40 79   A,A1,B 17.55  
109 120109 12A1 Mai Dương Ngọc Huyền 29/05/2000 5.40 7.50 5.80 KHTN   3.75 4.50 3.75 4.00         5.68 49   D 18.70  
110 120110 12A3 Nguyễn Thị Huyền 20/08/2000 5.40 6.50 3.80   KHXH         6.75 7.50 7.25 7.17 5.72 45   C 20.75  
111 120111 12A1 Nguyễn Thị Huyền 29/08/2000 4.00 6.00 4.00 KHTN   5.25 5.00 3.75 4.67         4.67 175   A 14.25  
112 120112 12A4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 15/02/2000 2.60 4.00 4.20 KHTN   3.50 5.25 3.75 4.17         3.74 270   E 0.00  
113 120113 12A1 Đỗ Đức Hưng 28/11/2000 3.60 5.50 3.80 KHTN   6.75 5.25 4.25 5.42         4.58 186   A 15.60  
114 120114 12A3 Hoàng Thành Hưng 13/02/2000 2.80 6.00 4.00   KHXH         4.75 7.00 5.25 5.67 4.62 181   C 17.75  
115 120115 12A4 Nguyễn Thị Hương 05/06/2000 3.20 5.50 4.80 KHTN   3.75 5.75 3.75 4.42         4.48 199        
116 120116 12A4 Trương Thị  Hương 11/07/2000 3.80 6.50 5.60 KHTN   3.75 5.00 2.75 3.83         4.93 128   D 15.90  
117 120117 12A4 Trương Thị  Hương 21/04/2000 3.80 4.00 4.20 KHTN   3.50 5.00 3.75 4.08         4.02 248   A 12.30  
118 120118 12A2 Đỗ Thị Hường 26/02/2000 6.80 8.00 4.20 KHTN   7.00 5.75 4.25 5.67         6.17 21   A, B 19.55  
119 120119 12A3 Hoàng Thị Hường 12/07/2000 5.60 7.00 3.80   KHXH         6.50 7.75 8.00 7.42 5.96 36   C 21.25  
120 120120 12A3 Phạm Thị Thúy Hường 01/03/2000 Vắng Vắng Vắng   KHXH Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
121 120121 12A4 Nguyễn Văn Hữu 01/01/2000 3.80 4.00 3.40 KHTN   3.25 3.25 4.00 3.50         3.68 274   A 10.30  
122 120122 12A5 Nguyễn Văn Hữu 07/07/2000 3.40 4.50 3.80 KHTN   2.50 4.50 3.00 3.33         3.76 268        
123 120123 12A6 Nguyễn Duy Khánh 02/01/2000 4.60 6.00 3.60   KHXH         3.75 5.00 5.75 4.83 4.76 161        
124 120124 12A7 Trần Quốc Khánh 12/09/2000 4.00 3.75 3.80 KHTN   2.25 4.25 3.50 3.33         3.72 272   A,B 10.50  
125 120125 12A8 Lê Thị Thúy Kiều 06/03/2000 3.20 5.50 2.60   KHXH         5.50 5.00 4.75 5.08 4.10 244        
126 120126 12A1 Nguyễn Thị Kiều 24/06/2000 4.20 4.00 5.00 KHTN   5.25 6.00 4.50 5.25         4.61 184   A 15.45  
127 120127 12A2 Mai Thị Minh Kỷ 30/01/2000 4.00 3.50 6.40 KHTN   5.50 6.00 5.75 5.75         4.91 133   A,B 15.50  
128 120128 12A8 Vơ Thị Hương Lam 25/08/2000 4.60 5.00 4.40   KHXH         5.75 8.00 8.00 7.25 5.31 87   C 18.75  
129 120129 12A1 Lê Thị Lan 10/07/2000 5.40 4.75 5.00 KHTN   4.75 7.25 5.25 5.75         5.23 97   A 17.40  
130 120130 12A4 Mai Thị Lan 07/04/2000 4.20 4.25 4.00 KHTN   3.75 6.25 2.75 4.25         4.18 240   A 14.20  
131 120131 12A8 Nguyễn Thị Diệp Lan 20/09/2000 4.80 5.00 3.80   KHXH         6.00 7.25 5.25 6.17 4.94 126   C 18.25  
132 120132 12A7 Nguyễn Thị Hoa Lan 11/11/2000 5.20 3.00 5.20 KHTN   4.50 6.50 4.75 5.25         4.66 176   A,B 16.20  
133 120133 12A7 Nguyễn Thị Lan 25/04/2000 3.40 4.75 4.40   KHXH         6.00 7.25 7.75 7.00 4.89 141        
134 120134 12A6 Bùi Thị Nhật Lệ 16/05/2000 5.00 6.00 6.20 KHTN   4.75 6.50 4.75 5.33         5.63 55   A,B 16.25  
135 120135 12A3 Bùi Thị Thùy Linh 06/06/2000 4.20 5.75 4.80   KHXH         5.25 8.25 7.50 7.00 5.44 74   C 19.25  
136 120136 12A7 Dương Thị Thùy Linh 15/12/2000 4.60 6.25 4.60 KHTN   4.50 5.00 3.00 4.17         4.91 133        
137 120137 12A3 Hoàng Thị Thùy Linh 10/08/2000 4.20 5.50 4.20   KHXH         4.50 6.50 6.25 5.75 4.91 133   C 16.50  
138 120138 12A1 Lê Thị Thúy Linh 18/03/2000 6.40 4.25 3.60 KHTN   6.25 3.50 4.00 4.58         4.71 167   A,B 16.15  
139 120139 12A5 Nguyễn Thị Linh 22/06/2000 2.80 4.50 3.80 KHTN   4.50 5.00 3.25 4.25         3.84 260        
140 120140 12A3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12/10/2000 5.00 5.75 6.00   KHXH         8.00 6.00 7.00 7.00 5.94 37   C 19.75  
141 120141 12A7 Phan Trần Mỹ Linh 22/08/2000 3.60 3.75 3.40   KHXH         6.50 6.25 6.50 6.42 4.29 226   C,M 16.50  
142 120142 12A6 Trần Đ́nh Linh 24/11/2000 4.60 3.75 4.20   KHXH         3.75 6.25 5.75 5.25 4.45 204        
143 120143 12A2 Trần Thị Phương Linh 21/02/2000 6.20 4.75 5.80 KHTN   5.00 6.25 3.75 5.00         5.44 74   A,B 17.45  
144 120144 12A2 Trương Thị Quyền Linh 13/08/2000 5.60 6.75 8.80 KHTN   5.00 6.50 3.50 5.00         6.54 9   A, D 17.10  
145 120145 12A7 Vơ Thị Hoài Linh 28/01/2000 4.80 4.00 4.00 KHTN   3.25 4.00 3.25 3.50         4.08 245   A 12.05  
146 120146 12A8 Bùi Thị Lĩnh 28/06/2000 2.40 4.00 4.40   KHXH         4.75 4.50 5.00 4.75 3.89 256        
147 120147 12A8 Hoàng Thị Thu Loan 17/05/2000 5.40 4.25 5.00   KHXH         4.50 5.50 5.75 5.25 4.98 123        
148 120148 12A3 Mai Thị Loan 05/07/2000 3.80 7.75 5.60   KHXH         6.00 6.25 6.25 6.17 5.83 40   C 20.00  
149 120149 12A6 Nguyễn Thị Hồng Loan 11/07/2000 3.80 5.25 3.40   KHXH         5.75 4.00 4.00 4.58 4.26 230   C 15.00  
150 120150 12A3 Vơ Thị Loan 04/07/2000 2.80 5.75 4.60   KHXH         5.75 7.50 6.25 6.50 4.91 133   C 19.00  
151 120151 12A4 Hoàng Việt Long 20/11/2000 3.60 2.25 5.00   KHXH         6.00 7.00 5.50 6.17 4.26 230   C 15.25  
152 120152 12A6 Lê Thanh Long 13/07/2000 3.40 3.75 4.20 KHTN   4.25 5.25 4.25 4.58         3.98 252   A 12.90  
153 120153 12A7 Lê Văn Long 19/08/2000 3.80 2.00 3.60 KHTN   5.00 3.50 4.00 4.17         3.39 286   A 12.30  
154 120154 12A5 Nguyễn Thiện Luật 27/01/2000 5.40 4.25 3.80 KHTN   4.00 3.75 4.25 4.00         4.36 216        
155 120155 12A3 Ngô Thị Lương 23/10/2000 5.80 7.50 4.60   KHXH         6.50 6.25 7.25 6.67 6.14 24   C 20.25  
156 120156 12A7 Đỗ Đức Mạnh 28/09/2000 2.60 4.50 3.40   KHXH         3.00 4.00 3.50 3.50 3.50 283        
157 120157 12A8 Phạm Ngọc Mạnh 14/12/2000 2.80 5.50 6.40   KHXH         5.25 5.50 6.25 5.67 5.09 112        
158 120158 12A6 Lê Thị Kim May 11/03/2000 5.20 5.00 4.00 KHTN   4.75 4.00 5.75 4.83         4.76 161   A,B 13.95  
159 120159 12A7 Ngô Đức Minh 11/11/2000 3.40 3.50 6.80 KHTN   4.25 4.75 3.50 4.17         4.47 201   A 12.40  
160 120160 12A7 Nguyễn Thị Minh 02/01/2000 3.80 3.00 4.20   KHXH         4.00 5.00 5.00 4.67 3.92 255        
161 120161 12A8 Vơ Văn Nam 02/03/2000 3.80 4.00 5.20   KHXH         3.75 6.00 8.75 6.17 4.79 156        
162 120162 12A4 Lê Thị Quỳnh Nga 12/10/2000 3.00 3.25 4.20 KHTN   3.25 2.75 1.75 2.58         3.26 288   A 9.00  
163 120163 12A4 Phạm Thị Thanh Nga 18/02/2000 3.20 5.00 3.40 KHTN   3.50 5.50 3.75 4.25         3.96 253   A 12.20  
164 120164 12A5 Lê Thị Thùy Ngân 22/06/2000 4.40 4.75 3.40   KHXH         4.25 5.75 5.50 5.17 4.43 206        
165 120165 12A1 Trần Thục Phương Nghi 30/10/2000 5.80 7.25 6.60 KHTN   3.50 4.50 4.75 4.25         5.98 34   A1 13.80  
166 120166 12A8 Trà Thị Thảo Ngoc 05/07/2000 5.00 5.00 4.80   KHXH         4.00 7.25 4.75 5.33 5.03 118        
167 120167 12A3 Phạm Thị Hồng Ngọc 9/12/2000 3.40 4.75 4.60   KHXH         7.50 8.75 6.75 7.67 5.11 110   C 21.00  
168 120168 12A5 Trần Thị Bích Ngọc 20/11/1999 5.60 6.25 5.60 KHTN   4.50 4.50 3.25 4.08         5.38 81        
169 120169 12A8 Vơ Văn Ngọc 13/08/2000 3.80 5.00 3.60   KHXH         5.50 6.25 6.25 6.00 4.60 185        
170 120170 12A4 Huỳnh Tấn Nguyên 01/04/2000 4.60 4.25 5.80 KHTN   3.75 2.25 3.25 3.08         4.43 206   A 10.60  
171 120171 12A8 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12/03/2000 4.60 5.00 5.40 KHTN   3.50 4.50 4.50 4.17         4.79 156   A1 12.60  
172 120172 12A5 Vơ Phương Nguyên 16/09/2000 3.20 4.25 4.00 KHTN   4.00 4.75 4.25 4.33         3.95 254        
173 120173 12A7 Lê Thị Ánh Nguyệt 01/06/2000 4.60 4.75 6.40 KHTN   2.75 3.25 4.00 3.33         4.77 158   A,B 10.60  
174 120174 12A8 Trương Thị Thanh Nhâm 10/04/2000 3.20 5.75 3.80   KHXH         5.75 7.50 5.75 6.33 4.77 158   C 19.00  
175 120175 12A4 Hoàng Long Nhật 04/06/2000 5.20 5.75 4.00 KHTN   4.25 5.00 3.50 4.25         4.80 154   A 14.45  
176 120176 12A3 Lê Vân Nhi 02/01/2000 4.60 5.00 5.60   KHXH         4.75 5.75 6.25 5.58 5.20 99   C 15.50  
177 120177 12A4 Ngô Thị Thảo Nhi 26/03/2000 5.00 4.50 4.20 KHTN   4.50 5.50 3.50 4.50         4.55 190   A 15.00  
178 120178 12A2 Nguyễn Vơ Ư Nhi 25/11/2000 3.80 5.50 4.60 KHTN   4.00 4.50 2.75 3.75         4.41 212   A,D 12.30  
179 120179 12A4 Phạm Thị Lan Nhi 20/10/2000 4.20 3.00 2.80 KHTN   2.75 4.00 4.00 3.58         3.40 285   A 10.95  
180 120180 12A3 Nguyễn Thị Nhớ 10/11/2000 5.00 7.00 5.00   KHXH         8.25 8.25 7.00 7.83 6.21 20   C 23.50 TKĐH - C
181 120181 12A6 Châu Thị Cẩm Nhung 02/08/2000 4.60 6.25 5.40 KHTN   5.25 5.50 3.75 4.83         5.27 94   A,B 15.35  
182 120182 12A7 Đinh Thị Thùy Nhung 02/09/2000 5.20 5.25 3.80   KHXH         4.50 7.50 8.50 6.83 5.27 94   C,D 17.25  
183 120183 12A1 Đỗ Thị Nhung 12/10/2000 7.20 7.25 4.80 KHTN   5.75 5.25 4.25 5.08         6.08 31   A 18.20  
184 120184 12A4 Lê Thị Hồng Nhung 25/08/2000 4.20 4.00 5.00 KHTN   3.25 3.75 2.25 3.08         4.07 246   A 11.20  
185 120185 12A5 Lê Thị Tuyết Nhung 07/06/2000 4.60 5.25 4.20 KHTN   3.75 3.25 2.50 3.17         4.31 222        
186 120186 12A1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/09/2000 5.60 6.00 6.00   KHXH         5.00 7.75 7.50 6.75 6.09 28   C 18.75  
187 120187 12A7 Nguyễn Thị Nhung 13/04/2000 4.00 5.00 5.00 KHTN   3.50 4.50 3.50 3.83         4.46 203        
188 120188 12A6 Trần Thị Cẩm Nhung 22/08/2000 5.60 6.25 4.40 KHTN   4.00 3.00 3.50 3.50         4.94 126   A 12.60  
189 120189 12A7 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08/01/2000 3.20 4.00 4.80   KHXH         4.00 6.00 6.25 5.42 4.36 216        
190 120190 12A3 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/10/2000 5.80 6.00 4.80   KHXH         5.75 6.75 6.25 6.25 5.71 46   C 18.50  
191 120191 12A2 Ngô Dương Phi 01/06/2000 5.00 6.00 4.00 KHTN   5.25 3.75 3.25 4.08         4.77 158   A 14.00  
192 120192 12A6 Trần Hà Phong 28/01/2000 4.80 5.00 3.80 KHTN   5.00 3.00 2.75 3.58         4.30 223   A 12.80  
193 120193 12A2 Đinh Văn Phú 30/04/1999 5.80 5.75 4.60 KHTN   5.00 4.50 4.50 4.67         5.21 98   A 15.30  
194 120194 12A5 Đoàn Thị Như Phương 18/03/2000 2.60 5.00 5.00 KHTN   3.00 1.75 3.25 2.67         3.82 264        
195 120195 12A6 Huỳnh Văn Phương 25/08/2000 3.80 5.50 5.20   KHXH         4.50 5.75 4.75 5.00 4.88 142   C 15.75  
196 120196 12A5 Lê Thị Mai Phương 26/08/2000 5.00 6.00 4.80 KHTN   4.25 4.25 3.00 3.83         4.91 133        
197 120197 12A5 Lê Thị Phương 27/03/2000 6.00 5.50 6.40 KHTN   4.50 5.25 4.00 4.58         5.62 58        
198 120198 12A2 Lê Thuận Phương 12/09/2000 5.60 4.75 3.20 KHTN   4.50 6.25 4.00 4.92         4.62 181   A 16.35  
199 120199 12A7 Nguyễn Thanh Phương 29/07/2000 5.00 4.50 5.20   KHXH         4.25 6.25 6.25 5.58 5.07 114        
200 120200 12A7 Phạm Hữu Phương 13/07/2000 4.60 5.00 3.60 KHTN   5.00 4.50 4.75 4.75         4.49 198   A 14.10  
201 120201 12A5 Ngô Kiếm Phượng 15/09/2000 3.80 6.00 4.20   KHXH         2.50 4.75 5.00 4.08 4.52 193        
202 120202 12A1 Mai Văn Quang 31/12/2000 8.20 4.50 5.60 KHTN   6.00 6.00 2.75 4.92         5.81 42   A 20.20  
203 120203 12A7 Nguyễn Nhật Quang 20/09/2000 4.80 3.50 4.00 KHTN   3.75 3.25 4.25 3.75         4.01 249   A,B 11.80  
204 120204 12A7 Vơ Minh Quang 02/12/2000 5.40 3.50 4.80 KHTN   2.75 3.25 4.00 3.33         4.26 230   A,S 11.40  
205 120205 12A8 Lê Anh Quốc 21/07/2000 6.20 2.00 3.40   KHXH         5.50 2.25 3.00 3.58 3.80 265        
206 120206 12A6 Nguyễn Văn Quốc 18/08/1999 4.40 2.00 3.00   KHXH         5.75 7.25 5.50 6.17 3.89 256        
207 120207 12A2 Trương Tấn Quốc 21/08/2000 6.40 5.00 4.20 KHTN   3.50 6.25 4.25 4.67         5.07 114   A 16.15  
208 120208 12A5 Nguyễn Văn Quyền 07/07/2000 3.40 4.00 3.20 KHTN   2.75 5.25 2.75 3.58         3.55 281        
209 120209 12A4 Hoàng Quảng Quyết 29/11/2000 5.00 5.50 4.80 KHTN   5.25 3.25 3.25 3.92         4.81 149   B 11.50  
210 120210 12A5 Đoàn Thị Quỳnh 16/06/2000 4.80 6.50 5.60 KHTN   5.50 3.75 4.75 4.67         5.39 80        
211 120211 12A2 Mai Thị Quỳnh 26/10/2000 5.80 4.00 5.40 KHTN   5.00 6.00 4.00 5.00         5.05 117   A 16.80  
212 120212 12A3 Đặng Thị Rạng 18/03/2000 4.40 6.50 3.60   KHXH         3.75 5.50 6.00 5.08 4.90 139   C 15.75  
213 120213 12A8 Trần Nguyễn Văn Sang 20/02/2000 5.40 5.00 3.20 KHTN   3.25 6.75 3.50 4.50         4.53 191   A 15.40  
214 120214 12A6 Nguyễn Thị Sao 10/09/2000 2.60 3.50 3.60   KHXH         3.75 4.00 4.75 4.17 3.47 284   C 11.25  
215 120215 12A7 Nguyễn Quang Sinh 24/01/2000 5.20 3.50 4.40 KHTN   5.25 2.75 3.25 3.75         4.21 236   A 13.20  
216 120216 12A8 Phạm Văn Sinh 18/01/2000 2.40 4.00 4.00   KHXH         4.50 5.50 5.00 5.00 3.85 259        
217 120217 12A8 Trần Dương Thanh Sơn 10/01/2000 4.40 4.50 4.00 KHTN   3.50 6.00 3.75 4.42         4.33 221   A 13.90  
218 120218 12A7 Trương Tấn Sơn 23/05/2000 2.80 3.50 2.60 KHTN   0.75 3.00 3.25 2.33         2.81 289        
219 120219 12A5 Nguyễn Văn Sử 11/05/2000 3.60 3.50 4.20 KHTN   3.50 5.00 3.00 3.83         3.78 267        
220 120220 12A3 Nguyễn Xuân Tài 15/03/2000 5.20 6.00 2.60   KHXH         9.00 8.25 7.00 8.08 5.47 71   C 23.25  
221 120221 12A3 Trần Thanh Tài 10/02/2000 5.00 5.50 4.00   KHXH         6.75 7.75 5.50 6.67 5.29 93   C 20.00  
222 120222 12A2 Hoàng Quảng Tâm 18/01/2000 4.00 6.00 4.80 KHTN   3.00 5.00 4.00 4.00         4.70 170   A 12.00  
223 120223 12A8 Lê Thị Mỹ Tâm 02/09/2000 5.80 4.50 3.80   KHXH         6.50 5.25 5.75 5.83 4.98 123        
224 120224 12A3 Thái Thị Thanh Tâm 26/03/2000 5.00 7.00 5.00   KHXH         8.50 7.75 6.50 7.58 6.15 23   C 23.25  
225 120225 12A4 Đỗ Văn Tân 17/10/2000 5.80 6.00 4.20   KHXH         5.00 4.25 4.25 4.50 5.13 107   C 15.25  
226 120226 12A2 Hoàng Văn Tây 19/02/2000 5.40 5.50 4.80 KHTN   5.50 5.75 4.00 5.08         5.20 99   A,B 16.65  
227 120227 12A2 Phan Đức Thản 26/06/2000 7.00 6.00 4.20 KHTN   6.25 6.25 4.25 5.58         5.70 48   A 19.50  
228 120228 12A6 Hoàng Thị Thanh 18/06/2000 4.20 6.00 4.20 KHTN   4.75 4.75 2.25 3.92         4.58 186   A,B 13.70  
229 120229 12A4 Đoàn Kim Thành 14/01/2000 4.20 5.00 3.40 KHTN   5.25 6.00 2.50 4.58         4.30 223   A 15.45  
230 120230 12A1 Đỗ Bá Duy Thành 25/02/2000 6.80 6.75 3.40 KHTN   5.75 4.75 4.25 4.92         5.47 71   A 17.30  
231 120231 12A8 Lê Đức Thành 29/07/2000 5.60 6.25 7.40   KHXH         6.75 8.00 4.75 6.50 6.44 13        
232 120232 12A5 Nguyễn Văn Thành 21/06/2000 4.00 5.00 5.40 KHTN   5.25 5.00 3.00 4.42         4.71 167        
233 120233 12A5 Nguyễn Văn Thành 28/06/2000 5.00 4.75 5.00 KHTN   7.75 7.00 5.00 6.58         5.33 84        
234 120234 12A3 Nguyễn Thị Bích Thảo 23/06/2000 4.20 6.50 3.00   KHXH         7.50 7.50 6.25 7.08 5.20 99   C 21.50  
235 120235 12A5 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/03/2000 5.60 7.25 3.80 KHTN   5.25 3.75 3.25 4.08         5.18 103        
236 120236 12A7 Phan Thu Thảo 16/05/2000 6.00 6.50 5.00 KHTN   5.25 2.00 4.75 4.00         5.38 81   A,D 13.25  
237 120237 12A3 Trần Thị Thảo 11/10/2000 5.80 7.50 6.20   KHXH         7.25 8.75 7.25 7.75 6.81 7   C,D 23.50 TKĐH - C
238 120238 12A3 Phạm Thị Thắm 09/06/2000 5.60 8.00 5.00   KHXH         7.00 8.25 6.50 7.25 6.46 11   C,D 23.25  
239 120239 12A5 Đặng Ngọc Thắng 24/06/2000 5.80 5.75 5.00 KHTN   5.50 4.00 4.75 4.75         5.33 84        
240 120240 12A5 Hoàng Xuân Thắng 06/11/2000 7.20 5.00 4.00   KHXH                 4.05 247        
241 120241 12A2 Lê Đức Thắng 07/12/2000 8.60 5.50 5.00 KHTN   6.75 6.75 4.50 6.00         6.28 15   A, B 22.10 TKĐH - B
242 120242 12A5 Mai Đ́nh Thắng 16/07/2000 7.60 5.50 4.60 KHTN   4.75 5.00 3.25 4.33         5.51 66        
243 120243 12A2 Nguyễn Văn Thắng 26/01/2000 8.40 7.25 3.00 KHTN   7.00 7.00 4.75 6.25         6.23 19   A 22.40  
244 120244 12A1 Trần Đăng Thắng 29/08/2000 7.80 3.75 3.80 KHTN   5.00 3.75 4.25 4.33         4.92 132   A 16.55  
245 120245 12A8 Nguyễn Văn Thân 18/08/2000 8.00 3.75 4.20 KHXH KHXH         5.25 4.50 4.25 4.67 5.16 105   C 13.50  
246 120246 12A2 Đinh Thế Thể 19/08/2000 7.00 7.00 5.00 KHTN   7.50 7.00 4.50 6.33         6.33 14   A,B 21.50  
247 120247 12A5 Nguyễn Xuân Thế 29/10/2000 1.80 6.75 4.20 KHTN   2.00 3.75 4.00 3.25       0.00 4.00 251        
248 120248 12A3 Phạm Xuân Thế 13/10/2000 5.60 4.75 4.80   KHXH         7.25 7.75 5.50 6.83 5.50 67   C 19.75  
249 120249 12A4 Dương Văn Thiện 03/09/2000 4.80 3.00 3.40 KHTN   3.50 4.50 4.00 4.00         3.80 265   A 12.80  
250 120250 12A3 Trần Đức Thông 12/11/2000 3.80 5.00 4.40   KHXH         5.00 9.00 6.25 6.75 4.99 121   C 19.00  
251 120251 12A6 Nguyễn Thị Hoài Thu 10/09/2000 5.80 6.00 4.20 KHTN   5.75 4.50 3.75 4.67         5.17 104   A 16.05  
252 120252 12A4 Phạm Châu Ngọc Thuần 23/11/2000 7.40 5.00 3.80 KHTN   6.00 6.50 5.75 6.08         5.57 63   A 19.90  
253 120253 12A7 Hoàng Thị Thuận 13/12/2000 5.40 4.00 4.60 KHTN   5.50 5.25 3.00 4.58         4.65 177   A,M 16.15  
254 120254 12A7 Trần Văn Thuận 03/05/2000 5.00 5.00 4.40 KHTN   4.75 5.25 5.00 5.00         4.85 145   A 15.00  
255 120255 12A6 Nguyễn Thị Thùy 24/01/2000 4.80 4.50 4.00 KHTN   4.00 4.00 2.50 3.50         4.20 237   A,B 12.80  
256 120256 12A1 Trương Thị Ngọc Thùy 12/04/2000 7.20 5.50 5.20 KHTN   7.25 6.00 5.00 6.08         6.00 33   A 20.45  
257 120257 12A5 Trần Thị Thúy 20/10/2000 3.40 4.50 3.40 KHTN   4.25 4.00 2.25 3.50         3.70 273        
258 120258 12A2 Bùi Thị Hoài Thương 12/04/2000 5.60 5.00 6.20 KHTN   5.50 6.00 5.75 5.75         5.64 54   A, B 17.10  
259 120259 12A1 Hoàng Thị Thương 16/08/2000 7.40 5.00 6.20 KHTN   6.25 5.25 5.25 5.58         6.05 32   A1,D 18.90  
260 120260 12A6 Vơ Thị Thương 05/12/2000 4.60 5.00 5.00 KHTN   5.75 3.75 2.25 3.92         4.63 179   A 14.10  
261 120261 12A5 Dương Thị Thủy Tiên 25/10/2000 4.80 4.50 4.60 KHTN   5.25 4.50 2.50 4.08         4.50 196        
262 120262 12A3 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/04/2000 4.00 4.00 3.80   KHXH         7.00 6.75 7.00 6.92 4.68 173   C 17.75  
263 120263 12A2 Hoàng Tấn Tiến 26/07/2000 6.60 5.00 3.60 KHTN   6.25 5.25 4.50 5.33         5.13 107   A 18.10  
264 120264 12A1 Phan Thị T́nh 23/11/2000 7.60 7.00 4.20 KHTN   7.00 4.25 5.50 5.58         6.10 27   A 18.85  
265 120265 12A5 Trần Thị T́nh 02/05/2000 3.80 6.00 5.40   KHXH         5.50 5.00 5.00 5.17 5.09 112        
266 120266 12A5 Phạm Hữu Toàn 11/01/2000 4.40 5.00 3.20 KHTN   4.25 5.25 3.00 4.17         4.19 238        
267 120267 12A4 Đỗ Thị Trang 26/12/2000 4.00 5.50 4.00   KHXH         6.75 7.25 7.00 7.00 5.13 107        
268 120268 12A3 Lê Thị Huyền Trang 06/10/2000 5.20 6.00 5.20   KHXH         4.25 8.00 6.50 6.25 5.66 50   C 18.25  
269 120269 12A4 Lê Thị Kiều Trang 20/07/2000 3.80 1.50 5.00 KHTN   3.00 5.25 3.25 3.83         3.53 282        
270 120270 12A1 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/09/2000 8.80 6.50 7.40 KHTN   9.75 8.00 5.25 7.67         7.59 2   A 26.55 TKĐH - A
271 120271 12A1 Trần Thị Thùy Trang 22/12/2000 7.00 7.00 5.80 KHTN   8.00 5.00 5.75 6.25         6.51 10   A,B 20.00  
272 120272 12A1 Vơ Thị Huyền Trang 25/06/2000 5.40 6.00 4.20 KHTN   6.00 6.50 4.25 5.58         5.30 89   A 17.90  
273 120273 12A7 Hoàng Tấn Trọng 14/07/2000 3.00 2.50 4.00 KHTN   4.00 5.75 5.75 5.17         3.67 275   A,B 12.75  
274 120274 12A6 Lê Minh Trung 22/09/2000 5.20 2.75 4.80 KHTN   5.00 5.75 3.75 4.83         4.40 213   A 15.95  
275 120275 12A5 Lê Ngọc Trung 05/10/2000 3.60 3.00 4.80 KHTN   3.75 3.75 4.25 3.92         3.83 261        
276 120276 12A5 Nguyễn Văn Trường 11/03/2000 5.40 4.50 5.00 KHTN   4.25 4.75 4.00 4.33         4.81 149        
277 120277 12A7 Nguyễn Văn Trường 18/01/2000 7.80 5.25 4.40 KHTN   3.50 6.00 4.00 4.50         5.49 68   A 17.30  
278 120278 12A6 Phạm Văn Trường 24/09/2000 5.60 5.00 4.00 KHTN   4.25 4.50 4.25 4.33         4.73 164   A,B 14.35  
279 120279 12A4 Nguyễn Văn 16/05/2000 4.80 2.25 1.40 KHTN   6.75 5.25 3.00 5.00         3.36 287        
280 120280 12A4 Hoàng Minh Tuấn 16/09/2000 5.00 4.50 4.20 KHTN   5.75 6.00 5.00 5.58         4.82 148        
281 120281 12A8 Nguyễn Anh Tuấn 21/08/2000 3.00 4.75 3.80 KHTN   2.25 4.00 2.75 3.00         3.64 276   A 9.25  
282 120282 12A3 Trần Anh Tuấn 22/01/2000 5.00 5.25 4.60   KHXH         7.50 7.25 7.75 7.50 5.59 61   D 14.85  
283 120283 12A5 Trần Ngọc Tuấn 27/06/2000 3.80 5.50 3.60   KHXH         6.50 7.25 6.75 6.83 4.93 128        
284 120284 12A4 Trần Văn Tuấn 09/08/2000 4.60 3.75 4.40   KHXH         5.50 6.00 6.50 6.00 4.69 171   C 15.25  
285 120285 12A7 Lê Hoàng Tùng 19/01/2000 3.80 5.25 4.60 KHTN   4.75 4.25 3.25 4.08         4.43 206   A,B 12.80  
286 120286 12A4 Nguyễn Trọng Tùng 03/04/2000 6.20 2.75 5.00 KHTN   4.25 5.50 3.25 4.33         4.57 189   A 15.95  
287 120287 12A5 Nguyễn Công Tuyền 23/10/2000 5.40 5.00 5.00 KHTN   2.25 5.50 2.75 3.50         4.73 164        
288 120288 12A3 Dương Thị Ánh Tuyết 17/12/2000 Vắng Vắng Vắng   KHXH Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng          
289 120289 12A1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 29/10/2000 5.60 5.50 4.60 KHTN   6.75 6.00 4.25 5.67         5.34 83   B,B1 15.85  
290 120290 12A2 Đinh Thị Thảo Uyên 03/05/2000 5.80 6.50 5.80 KHTN   6.00 6.00 3.75 5.25         5.84 39   A 17.80  
291 120291 12A6 Nguyễn Trọng Vinh 06/01/2000 5.00 4.25 4.20   KHXH         4.25 3.75 4.75 4.25 4.43 206        
292 120292 12A6 Hoàng Quang 17/11/2000 5.80 5.25 4.40 KHTN   6.00 6.25 5.00 5.75         5.30 89   A,B 18.05  
293 120293 12A4 Hoàng Đ́nh Vương 05/09/2000 5.20 3.25 4.60 KHTN   5.75 6.00 4.75 5.50         4.64 178   A 16.95  
294 120294 12A2 Nguyễn Văn Vương 13/02/2000 4.40 5.00 2.80 KHTN   5.25 5.50 3.75 4.83         4.26 230   A 15.15  
295 120295 12A4 Mai Thị Như Ư 16/08/2000 6.80 4.50 2.80   KHXH         6.00 7.00 7.00 6.67 5.19 102        
296 120296 12A2 Châu Thị Yến 29/12/2000 6.80 4.75 4.60 KHTN   5.50 6.00 5.25 5.58         5.43 76   A,B 18.30  
297 120297 TDO Bùi Quang Phi   7.60         7.25 6.25             1.90 291   A 21.10  
298 120298 TDO Trần Đại Nhơn   9.20         7.50 7.25             2.30 290   A 23.95  
299   TDO Nguyễn Thị Phương Thúy                     9.00 9.00 5.00              
300   TDO Nguyễn Thị Khánh Huyền                     6.25   4.50              
301   TDO Trần Thị Diệu Linh                     6.00 9.00 5.75              
302   TDO Đỗ Trung Huy                     7.75   6.00              
303   TDO Tuyết Nhi                     6.75 8.00                
304   TDO Tuấn Việt                     7.75                  
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP
MÔN DỰ THI VẮNG ĐIỂM>=5     ĐIỂM <5 G.CHÚ
SL %     SL %  
TOÁN 291 7 153 52.6     138 47.4  
VĂN 289 7 171 59.2     118 40.8  
ANH 289 7 92 31.8     197 68.2  
193 7 97 50.3     96 49.7  
HÓA 193 7 107 55.4     86 44.6  
SINH 191 7 39 20.4     152 79.6  
SỬ 103 7 70 68     33 32  
ĐỊA 100 7 82 82     18 18  
GDCD 101 7 83 82.2     18 17.8